Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky

Činnosť a zameranie národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne výrobky.

Úlohy sú dané legislatívou SR a činnosť NRLM je súčasťou autorizáciu VPÚ v Bratislave na výkon odborných činností.

Laboratórium vykonáva:

 1. Bezplatné poradenstvo v oblasti kvality mlieka.
 2. Ponuka sekundárnych referenčných a kalibračných materiálov pre prístroj FOSSOMATIC (somatické bunky).
 3. Medzilaboratórne skúšky spôsobilosti (obsah tuku, bielkovín a somatických buniek).

Laboratórna diagnostika:

 • počet somatických buniek prístrojom Fossomatic
 • počet somatických buniek referenčnou mikroskopickou metódou
 • zloženie surového kravského mlieka prístrojom MILKOSCAN (tuk, bielkoviny, laktóza a beztuková sušina)
 • celkový počet mikroorganizmov klasickou platňovou metódou
 • počet koliformných baktérií klasickou platňovou metódou
 • teplota tuhnutia mliečnymi kryoskopmi
 • inhibičné látky pomocou rýchlych i referenčných testov

Vykonávanie skúšok je v zmysle rozhodnutia ŠVPS SR o autorizácií na výkon odborných činností Národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne výrobky.

Kontakty

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Detašované skúšobné laboratórium
Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky

Vedúca oddelenia: MVDr. Stanislava Zubrická
Tel.: +421 905 393 419
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity

Činnosť a zameranie referenčného laboratória environmentálnej rádioaktivity (RLER).

Laboratórium sa zaoberá:

 • meraním rádioaktívnej kontaminácie homogenizovateľných vzoriek s ľubovoľnou matricou do stupňa tvrdosti 4°MOHSE.
  Metóda je založená na kvalitatívnej analýze fotónového spektra s následnou kvantitatívnou analýzou pozitívne detekovaných rádionuklidov.
  V RLER sa využíva predovšetkým pre vzorky rastlinného a živočíšneho pôvodu a vzorky zo životného prostredia.
  RLER je jediné pracovisko v rámci ŠVPS SR, zaoberajúce sa takouto činnosťou, preto neorganizuje vo vnútri SR porovnávacie merania obdobných pracovísk ŠVPS.
 • RLER navrhuje a analyticky zabezpečuje monitorovací program ŠVPS SR "Rádiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku".
  Súčasťou tohto programu je od roku 2006 aj podprogram sledujúci aktivitu rádiohygienicky významých antropogénnych a prírodných rádionuklidov v surovom kravskom mlieku, organizovaný v súlade s metodikou uvedenou v Odporúčaní (EK) č. 2000/ 473/EURATOM.
  Získané výsledky sú zaraďované do databázy celoeurópskej monitorovacej siete subsystému "mlieko".

Kontakty

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Detašované skúšobné laboratórium
Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Trieda A. Hlinku 2, RI pavilón 949 76 Nitra

Vedúci laboratória: RNDr. Ľubomír Puskeiler
Tel.: +421 915 083 224
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca vedúceho laboratória: RNDr. Juraj Miššík
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie chémie a toxikológie

Stanovenie mykotoxínov (kontaminantov) v krmivách a v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu

 • Stanovenie Aflatoxínov B1,B2,G1,G2
 • Stanovenie Ochratoxínu A 
 • Stanovenie Deoxynivalenolu
 • Stanovenie Zearalenonu
 • Stanovenie sumy Fumonizínov
 • Stanovenie T-2, HT-2 toxínu
 • Stanovenie Aflatoxínu M1
 • Stanovenie patulínu

Stanovenie aditívnych látok v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a v nápojoch

 • Stanovenie konzervačných látok – kyselina benzoová, kyselina sorbová, parabény
 • Stanovenie syntetických farbív
 • Stanovenie kofeínu
 • Stanovenie chinínu
 • Stanovenie syntetických  sladidiel – aspartám, cyklamát, sacharín, acesulfám K, neohesperidín
 • Stanovenie dusitanov a dusičnanov v zelenine, ovocí  a v detskej výžive

Stanovenie vybraných liečív v potravinách živočíšneho pôvodu

 • Stanovenie benzylpenicilínu, ampicillinu, amoxicillinu

Toxikológia

Chemickotoxikologické vyšetrenia

 • chemickotoxikologické vyšetrovanie príčin intoxikácií u rôznych druhov zvierat, chemické analýzy veterinárnej toxikológie
 • stanovenie pH v biologickom materiáli
 • stanovenie prítomnosti látok inhibujúcich cholínesterázu (organofosfáty, karbamáty, moridlá osív)
 • stanovenie prítomnosti látok typu kumarínov
 • stanovenie chloridu sodného (NaCl)
 • dôkaz prítomnosti alkaloidov jedovatých rastlín
 • dôkaz prítomnosti nitrolátok
 • stanovenie amoniakálneho dusíka, celkovej acidity, kyseliny mliečnej
 • stanovenie dusitanov a dusičnanov

Kvantitatívne stanovenie vybraných fyzikálno-chemických parametrov vo vzorkách vôd – pitná, povrchová, odpadová, napájacia

 • reakcia vody - pH
 • dusitany, dusičnany
 • amónne ióny
 • voľný chlór
 • absorbancia pri 254 nm
 • chemická spotreba kyslíka manganistanom
 • chloridy
 • sírany
 • vodivosť

Kontakty

Vedúca oddelenia: Ing. Vojsová Yveta   
Tel.: +421 2 38108 260
Fax:  +421 2 654 23 525
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca ved.oddelenia: Ing. Martinkovičová L.
Tel.: +421 2 38108 263
Fax: +421 654 23 525
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oddelenie fyzikálno-chemických analýz

Toto oddelenie zahŕňa:

Laboratórium fyzikálno-chemických analýz

Fyzikálna chémia

 • zabezpečuje výkon senzorických, fyzikálnochemických skúšok poľnohospodárskych, potravinárskych  výrobkov za účelom zisťovania  príčin ohrozenia zdravotnej bezchybnosti potravín a surovín  rastlinného pôvodu,
 • zabezpečuje predpísanú agendu, prenos informácií a vypracovanie odborných správ a posudkov
 • spolupracuje s orgánmi potravinového dozoru pri riešení problémov týkajúcich sa zdravotnej bezchybnosti potravín a  kontroly kvalitatívnych ukazovateľov a ukazovateľov výživovej hodnoty
 • spolupracuje s orgánmi Ministerstva pôdohospodárstva a výživy – Inspektou, Poľnohospodárskou platobnou agentúrou
 • sleduje vedecko-technický rozvoj a získané poznatky uplatňuje v laboratórnej praxi
 • zabezpečuje senzorické a základné analytické vyšetrenia poľnohospodárskych surovín -  obilovín, výrobkov z obilovín, olejnín , strukovín ,  čerstvého ovocia a zeleniny, korenín, kávy, čajov, húb, orechov, škrupinového ovocia a  sušeného ovocia  v celom rozsahu Potravinového kódexu SR a technických noriem
 • ďalej zabezpečuje senzorické a analytické vyšetrenia potravinárskych výrobkov pekárskych, trvanlivého pečiva, vína, alkoholických a nealkoholických nápojov, rastlinných tukov a olejov, cukroviniek, kakaa a čokolád, sladidiel, droždia, soli, a spracovaných výrobkov z ovocia a zeleniny v celom rozsahu Potravinového kódexu SR a technických noriem
 • oddelenie vypracováva návrhy  a kontrolu správnosti  značenia výrobkov

Laboratórium tabaku a tabakových výrobkov  

Zabezpečuje analýzu tabaku a tabakových výrobkov v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a v zmysle Potravinového kódexu SR, dvadsiatej deviatej hlavy, tretej časti – tabakové výrobky, ktorá sa vzťahuje na výrobu, dovoz a označovanie tabakových výrobkov. Laboratórium v zmysle citovaných predpisov a v zmysle deklarácie na obale  analyzuje škodlivé látky a to konkrétne obsah nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého.

Laboratórium hygieny krmív a výživy hospodárskych zvierat 

Laboratórium hygieny krmív a výživy hospodárskych zvierat vykonáva vyšetrovanie krmív na zdravotnú neškodnosť a na niektoré ukazovatele výživnej hodnoty. Krmivá na vyšetrenie je potrebné zaslať so žiadankou (objednávkou), v ktorej musí byť uvedený dôvod (resp. druh) požadovaného vyšetrenia.

Zmyslové posúdenie krmív

 • Predbežné zmyslové posúdenie: zisťujeme zjavné odchýlky od charakteristických vlastností príslušného krmiva - zvýšenú vlhkosť, zaplesnenie, zaparenie, cudzie prímesi, zmeny vo farbe, pachu a pod.
 • Vlastné zmyslové posúdenie: farba, pach, štruktúra a konzistencia. Pri tomto hodnotení môžeme zároveň určiť cudzie prímesi, živočíšnych škodcov a pod.
 • Makroskopický rozbor: jedná sa o kvalitatívnu identifikáciu jednotlivých komponentov v kŕmnych zmesiach. Pri tomto vyšetrení môžeme určiť aj prítomnosť semien niektorých druhov jedovatých rastlín a burín, živočíšnych škodcov, prímesí, nečistôt a pod.
 • Botanický rozbor: u objemových krmív je zameraný len na zistenie prítomnosti jedovatých rastlín, ich častí ako aj ich semien.

Mikroskopické vyšetrenie

 • zisťovanie zložiek živočíšneho pôvodu, ktoré sú definované ako produkty zo spracovania tiel a častí tiel cicavcov, hydiny a rýb v krmive, v rámci koordinovaného inšpekčného programu v oblasti výživy zvierat  

Mikrobiologické vyšetrenie

 • Kvalitatívne vyšetrenie: je zamerané predovšetkým na zistenie salmonel, ale aj iných druhov baktérií podľa požiadaviek.
 • Kvantitatívne vyšetrenie: je zamerané na celkový počet baktérií v krmivách, ako aj požadovaných počtov jednotlivých druhov baktérií.

Mykologické vyšetrenie

 • Kvalitatívne vyšetrenie: je zamerané na zistenie jednotlivých rodov a druhov plesní
 • Kvantitatívne vyšetrenie: zisťuje počty spór jednotlivých druhov plesní

Chemické vyšetrenie:

 • Je zamerané predovšetkým na zdravotnú neškodnosť, ale v indikovaných prípadoch aj na niektoré ukazovatele výživnej hodnoty

Fyzikálna chémia

Kvalitatívne vyšetrenie

 • Rozkladné produkty tukov: kvantitatívne ukazovatele (číslo kyslosti tukov, stanovenie peroxidov), kvalitatívne ukazovatele (dôkaz aldehydov podľa Fellenberga, dôkaz peroxidov podľa Bulířa a dôkaz epihidrinaldehydu podľa Kreisa.
 • Rozkladné produkty bielkovín: obsah voľného amoniaku, formolová titrácia
 • Rozkladné produkty sacharidov: kyslosť voľného výluhu, celková kyslosť voľného výluhu

Kvantitatívne vyšetrenia týkajúce sa hodnotenia zdravotnej neškodnosti a výživovej hodnoty

Kontakty

Vedúca oddelenia: Ing. Jarmila Budajová
Tel.: + 421 2 38108 265
Fax: 421 2 654 27 461
Mobil: + 421 905 782 085
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca vedúcej oddelenia: Ing. Jana Minárová
Tel.: + 421 2 38108 241
Fax: + 421 2 654 27 461

Oddelenie chromatografie

 Na oddelení sa vykonávajú nasledovné analýzy:

 • analýza rezíduí pesticídov v požívatinách rastlinného pôvodu ( v súčasnosti vyšetrujeme vzorky na prítomnosť 130 rezíduí pesticídov)
 • analýza patulínu v rastlinných matriciach, prevažne na báze jablka
 • analýza konzervačných látok ortofenylfenolu a difenylu v citrusových plodoch
 • analýza liehovín na rozlíšenie pôvodu použitého liehu (syntetický vs poľnohospodársky)
 • analýza na kontrolu falšovania medu
 • analýza piva a sladu na obsah N-nitrózoamínov

ChromatografiaChromatografia

Kontakty

Vedúca oddelenia: RNDr. Jarmila Ďurčanská
Tel.: +421 2 38108 255
Mobil: + 421 905 899 567
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.