Odbory a oddelenia ŠVPÚ

VPÚ Bratislava

Odbor opizotológie

Odbor hygienických disciplín

VPÚ Dolný Kubín

Odbor bakterológie

Odbor chémie

Odbor hygieny potravín

Odbor molekulárno-biologických analýz

Odbor zdravia zvierat

VPÚ Košice

Odbor zdravia zvierat

Odbor hygieny krmív

Odbor hygieny potravín

Odbor cudzorodých látok

Odbor komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu

VÚ Zvolen

Odbor zdravia zvierat