Oddelenie hygieny potravín

Činnost oddelenia hygieny potravín

Oddelenie hygieny potravín najmodernejšími postupmi zabezpečuje v oblastiach hygieny potravín (senzorika, mikrobiológia, potravinárska chémia) a v ďalších súvisiacich disciplínach, s využitím moderného prístrojového vybavenia vyšetrovanie potravinárskych komodít so zreteľom na ich zdravotnú nezávadnosť a na dodržanie správnych resp. deklarovaných technologických postupov pri ich výrobe, ďalej sa overuje dodržiavanie výrobných a pracovných postupov ovplyvňujúcich vlastnosti produktov ako je trvanlivosť a pod., kontroluje sa dodržiavanie hygieny a asanácie v prevádzkach a pomáhajú sa objasniť príčiny zistených závad z hľadiska hygienickej akosti živočíšnych produktov.
a potravinový ústav Bratislava

Oddelenie vykonáva:

 • komplexné senzorické analýzy
 • komplexné mikrobiologické a mykologické skúšky a analýzy potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu a surovín určených na výrobu potravín v zmysle požiadaviek potravinového kódexu a platnej legislatívy
 • skúšky a analýzy na zdravotnú nezávadnosť surovín a hotových výrobkov v rámci systému HACCP
 • mikrobiologické analýzy pre pravidelné kontroly procesu hygieny výroby prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a kontrolu hygieny na bitúnkoch v súlade s požiadavkami stanovenými Nariadením komisie (ES) č.1441/2007
 • mikrobiologické analýzy pre pravidelné kontroly procesu hygieny výroby v súlade s požiadavkami stanovenými Nariadením komisie (ES) č.2076/2005 pre podniky vyrábajúcich mleté mäso,mäsové polotovary,mechanicky separované mäso a Nariadením komisie (ES) č.1441/2007
 • vyšetrenia spojené s uvádzaním potravín do obchodného reťazca, overovanie trvanlivosti, predĺženia doby spotreby
 • vyšetrenie sterov z potravinárskych prevádzok na kontrolu účinnosti dezinfekcie, príp. overenie účinnosti používaných dezinfekčných prostriedkov
 • vyšetrovanie pôvodcov zoonóz na úrovni Národných referenčných laboratórií (Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Yersinia enterotolitica, Staphylococcus aureus a stafylokokový enterotoxín)
 • analýzy potrebné pre export a import potravín a surovín
 • analýzy podľa požiadaviek zákazníka
 • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti vyvíjania nových potravinárskych výrobkov vrátane označenia potravín podľa platnej legislatívy
Oddelenie hygieny potravín
Oddelenie hygieny potravín
Oddelenie hygieny potravín
Oddelenie hygieny potravín

Činnosť oddelenia zabezpečuje:

 • laboratórium hygieny mäsa a mäsových výrobkov
 • senzorické hodnotenie a posúdenie označenia výrobku
 • mikrobiologické vyšetrovanie podľa požiadaviek potravinového kódexu a platnej legislatívy
 • overenie zhody medzi skutočným a deklarovaným zložením (dôkaz druhových špecifických bielkovín využitím PCR metód a ELISA metód,stanovenie obsahu sóje,falšovanie a autentifikácia mäsových výrobkov,kontrola použitia GMO)
 • posudzovanie nových technologií výroby mäsových polotovarov a mäsových výrobkov
 • stanovenie rezíduí inhibičných látok
 • laboratórium hygieny mlieka a mliečnych výrobkov
 • senzorické hodnotenie a posúdenie označenia výrobku
 • mikrobiologické vyšetrovanie podľa požiadaviek potravinového kódexu a platnej legislatívy
 • overenie zhody medzi skutočným a deklarovaným zložením (dôkaz druhových špecifických bielkovín využitím PCR metód a ELISA metód,falšovanie a autentifikácia mlieka a mliečnych výrobkov)
 • posudzovanie nových technologií výroby mliečnych výrobkov
 • stanovenie rezíduí inhibičných látok
 • laboratórium ostatných potravinárskych produktov (vrátane výrobkov rastlinného pôvodu)
 • senzorické hodnotenie a posúdenie označenia výrobku
 • mikrobiologické vyšetrovanie podľa požiadaviek potravinového kódexu a platnej legislatívy
 • overenie zhody medzi skutočným a deklarovaným zložením (dôkaz druhových špecifických bielkovín využitím PCR metód a ELISA metód,falšovanie a autentifikácia výrobkov, kontrola použitia GMO)
 • posudzovanie nových technologií výroby ostatných potravinárskych produktov
 • stanovenie rezíduí inhibičných látok (vajcia,med)

Zoznam mikrobiologických skúšok vykonávaných v laboratóriu mikrobiológie:

 • stanovenie celkového počtu mikroorganizmov
 • stanovenie počtu koliformných baktérií
 • stanovenie počtu kvasiniek a plesní
 • dôkaz prítomnosti Salmonella spp
 • stanovenie počtu koagulázopozitívnych Staphylococcus aureus
 • stanovenie počtu Clostrídium perfringenes
 • stanovenie počtu mezofilných anaeróbnych spórotvorných mikroorganizmov
 • stanovenie počtu Clostrídium perfringens
 • stanovenie počtu Bacillus cereus
 • stanovenie počtu β-d-glukuronidázopozitívnych Escherichia coli
 • dôkaz prítomnosti Escherichia coli O 157(VTEC,verotoxín produkujúce E.coli)
 • stanovenie počtu Enterobacteriaceae
 • dôkaz prítomnosti Enterobacteriaceae
 • dôkaz pritomnosti Enterobacter sakazakii(dojčenská výživa)
 • stanovenie počtu Enterokokov
 • stanovenie počtu Lactobacillus sp.
 • stanovenie počtu Leuconostoc sp.
 • stanovenie počtu osmofilných kvasiniek
 • stanovenie počtu psychrofilných mikroorganizmov
 • stanovenie počtu Pseudomonas aeruginosa
 • stanovenie počtu Listeria monocytogenes
 • dôkaz prítomnosti Listeria monocytogenes
 • dôkaz prítomnosti Vibrio parahaemolyticus
 • dôkaz prítomnosti Campylobacter sp.
 • dôkaz prítomnosti Yersinia enterolitica
 • dôkaz prítomnosti Proteus sp.
 • stanovenie počtu proteolytických mikróbov
 • stanovenie počtu lipolytických mikróbov
 • sulfitredukujúce klostrídie
 • rýchle metódy na stanovenie patogénov Salmonella sp.,Listeria monocytogenes,Campylobacter sp.,E.coli O157 imunofluorescenčnou metódou VIDAS
 • termostatová skúška
 • jatočné zvieratá podľa požiadaviek Nariadenia Komisie(ES) č.1441/2007:deštruktívna metóda,Salmonella sp.-abrazívna metóda
 • stanovenie mikrobiálnej kontaminácie plôch,prevádzkových zariadení a obalov sterovou technikou

Kontakty

Oddelenie hygieny potravín - vedúca oddelenia

MVDr. Lenka Cabanová PhD., telefón: 043/5837164 e-mail, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.