Dokumenty

Prehľad interných predpisov ŠVPÚ platných pre rok 2021

Súpis interných smerníc - ŠVPÚ

Vydaná dňa Smernica
16.12.2015 Smernica ŠVPÚ o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ŠVPÚ/2015/02
16.12.2015 Smernica ŠVPÚ o tvorbe a použití sociálneho fondu ŠVPÚ/2015/05
15.12.2015 Smernica ŠVPÚ o správe hnuteľného majetku štátu ŠVPÚ/2015/07
01.04.2016 Dodatok č. 1 k Smernici ŠVPÚ o tvorbe a použití sociálneho fondu ŠVPÚ/2015/05
30.05.2016 Smernica ŠVPÚ na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ŠVPÚ/2016/04
30.05.2016 Smernica ŠVPÚ o škodovom konaní a škodovej komisii ŠVPÚ/2016/05
19.12.2016 Smernica ŠVPÚ Pracovný poriadok ŠVPÚ/2016/07
01.06.2017 Smernica ŠVPÚ na zabezpečenie riadenia rizík ŠVPÚ/2017/01
17.01.2018 Príloha Internej smernice č. ŠVPÚ/2017/01-P SWOT analýza ŠVPÚ Katalóg rizík ŠVPÚ - revízia
29.03.2018 Príloha Internej smernice č. ŠVPÚ/2017/01-P SWOT analýza ŠVPÚ Katalóg rizík ŠVPÚ - revízia
13.07.2018 Smernica ŠVPÚ o obehu účtovných dokladov ŠVPÚ/2018/1
27.07.2018 Smernica ŠVPÚ na ochranu osobných údajov IS/ŠVPÚ/2018/3
26.10.2018 Smernica ŠVPÚ o tvorbe a vydávaní interných predpisov IS/ŠVPÚ/2018/4
31.10.2018 Smernica ŠVPÚ o poskytovaní cestovných náhrad IS/ŠVPÚ/2018/5
27.02.2019 Smernica ŠVPÚ o podmienkach, pravidlách a postupe pri poskytovaní príspevku na rekreáciu pre zamestnancov IS/ŠVPÚ/2019/1
20.08.2019 Smernica ŠVPÚ o používaní služobných motorových vozidiel a vlastných motorových vozidiel pri pracovných cestách č. IS/ŠVPÚ/2019/04, revízia 1.1.2024
21.08.2019 Organizačný poriadok ŠVPÚ č. IP/ŠVPÚ/2019/01
31.12.2019 Platový poriadok ŠVPÚ č. IP/ŠVPÚ/2019/02
04.06.2020 Smernica ŠVPÚ o finančnej kontrole a audite IS/ŠVPÚ/2020/02
19.12.2023 Smernica ŠVPÚ  o registratúrnom poriadku č. IS/ŠVPÚ/2023/01 - schválené MV SR  01. 01. 2024
05.01.2024 Smernica ŠVPÚ Správa pohľadávok ŠVPÚ IS/ŠVPÚ/2024/01
17.05.2024 Smernica ŠVPÚ o verejnom obstarávaní IS/ŠVPÚ/2024/02