Odbory a oddelenia VPÚ Košice

Odbor zdravia zvierat

Odbor hygieny krmív

Odbor hygienických disciplín

Odbor cudzorodých látok

Odbor komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu