Linky

Veterinárne ústavy - linky

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave  -  http://www.svuba.sk
Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne  -  http://www.svpu.sk
Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach  -  http://www.svpuke.sk
Veterinárny ústav vo Zvolene  -  http://www.svuzv.sk

Zákony a legislatíva

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-39
Zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-152
Potravinový kódex Slovenskej republiky - http://www.svssr.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp
Štatút Etickej komisie pre pokusy na zvieratách - http://www.svpuke.sk/download/statut_2012.pdf

Zverejňovanie zmlúv - Centrálny register zmlúv - https://www.crz.gov.sk/
Zverejňovanie faktúr a objednávok - http://svpu.sk/svpu/informacie-a-dokumenty/objednavky-a-faktury/

Akreditácia

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave  -  Osvedčenie o akreditácii č. S-127
Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne  -  Osvedčenie o akreditácii č. S-117
Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach  -  Osvedčenie o akreditácii č. S-239
Veterinárny ústav vo Zvolene  -  Osvedčenie o akreditácii č. S-166