Bakteriológia

Oddelenie bakteriológie vykonáva laboratórnu diagnostiku bakteriálnych nákaz hospodárskych, domácich a voľne žijúcich zvierat v rámci riešenia zdravotných problémov a monitoringu zdravotného stavu zvierat v rámci národných programov a pri presunoch.

Rozsah diagnostických metód

 • kultivačné vyšetrenia na dôkaz bakteriálnych pôvodcov nákaz
 • serologické vyšetrenia
 • molekulárno-biologické metódy na dôkaz pôvodcov a ich typizácia
 • stanovenie citlivosti izolovaných patogénov na antibiotiká

Používané laboratórne metódy sú zavedené a validované v súlade s požiadavkami Európskej komisie (DG SANCO) a Medzinárodného úradu pre nákazy (OIE).

Bakteriologické vyšetrenia podľa druhov zvierat

Parazitológia

Laboratórium parazitológie vykonáva laboratórnu diagnostiku parazitárnych nákaz hospodárskych, domácich a voľne žijúcich zvierat v rámci riešenia zdravotných problémov a monitoringu zdravotného stavu v rámci národných programov a pri presunoch.

Používané laboratórne metódy sú zavedené a validované v súlade s požiadavkami Európskej komisie (DG SANCO) a Medzinárodného úradu pre nákazy (OIE) a sú aktualizované podľa najnovších vedeckých poznatkov.

Prehľad vyšetrení

 • Diagnostika ekto a endoparazitov a ich vývojových štádií
 • Taxonomické určenie parazitov
 • Parazitologická pitva zvierat

Virológia

Oddelenie virológie vykonáva priamu a nepriamu laboratórnu diagnostiku vírusových nákaz hospodárskych, domácich a voľne žijúcich zvierat v rámci riešenia zdravotných problémov a monitoringu zdravotného stavu v rámci národných programov a pri presunoch.

Používané laboratórne metódy sú zavedené a validované v súlade s požiadavkami Európskej komisie (DG SANCO) a Medzinárodného úradu pre nákazy (OIE) a sú aktualizované podľa najnovších vedeckých poznatkov.

Rozsah diagnostických metód

 • kultivačné vyšetrenia na dôkaz vírusových pôvodcov nákaz
 • serologické vyšetrenia
 • molekulárno-biologické metódy na dôkaz pôvodcov a ich typizácia
 • fylogenetické analýzy
 • diferenciácia vakcinačných vírusov

Virologické a serologické vyšetrenia podľa druhov zvierat

Patológia

Poznatky veterinárnej patológie, náuky o chorobách a chorobných zmenách u zvierat, tvoria jeden zo základov veterinárnej diagnostickej praxe a umožňujú rozpoznať, popísať a diagnostikovať chorobný stav, zároveň sú podkladom pre pochopenie patogenézy (vznik a priebeh) jednotlivých chorôb u zvierat.

Oddelenie patologickej morfológie a histológie vykonáva

Patologicko – anatomické vyšetrenia uhynutých zvierat a orgánov zvierat, ktoré sú zamerané na prvotné zistenie príznakov a následne príčiny vzniknutého patologického stavu alebo určenie príčiny úhynu u jednotlivých zvierat alebo skupiny zvierat.

Vyšetrenie poskytuje základné informácie pre určenie ďalšieho postupu pri riešení konkrétneho zdravotného problému.

Na základe výsledkov patologicko – anatomického vyšetrenia sa určí potreba ďalších vyšetrení (bakteriologické, virologické, histopatologické vyšetrenia a pod.) na presné stanovenie príčiny chorobného stavu alebo úhynu.

Histopatologické vyšetrenie sa vykonáva buď ako doplňujúce vyšetrenie k patologicko – anatomickému vyšetreniu alebo ako samostatné vyšetrenie vzoriek odobratých najmä od živých zvierat (biopsie, novotvary a pod.). Osobitným postupom sa vyšetrujú vzorky pri podozrení na prenosnú špongioformnú encefalopátiu (BSE, scrapie).

Imunohistochemické vyšetrenia s využitím špecifických protilátok na priamu detekciu antigénu (pôvodcov nákaz) v rezoch z fixovaného alebo zmrazeného tkaniva.

Cytologické vyšetrenia zamerané na mikroskopické vyšetrenie vzoriek odobratých rôznymi postupmi (zoškraby, výtery, otlačkové preparáty aspiračná biopsie a pod.) s cieľom zistiť patologické odchýlky u jednotlivých buniek.

Odber vzoriek pre ostatné oddelenia VÚ (bakteriológia, parazitológia, virológia).

Odber, balenie a zaslanie vzoriek pre požadované vyšetrenia na iných pracoviskách.

V prípade požiadaviek výjazdy do terénu za účelom patologicko - anatomickej pitvy a odberu vzoriek.

Bakteriológia - hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Respiračné nákazy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Pasteurella multocida pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mannhemia haemolytica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.
Haemophilus somnus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Fusobacterium necrophorum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Nákazy tráviaceho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Campylobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
nukleová kyselina PCR
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.
Clostridium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých
nukleová kyselina PCR
Pseudomonas spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Proteus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Fusobacterium necroforum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Acranobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Nákazy močového traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Corynebacterium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Enterococcus faecalis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Proteus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Nákazy genitálneho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Brucella abortus protilátky ELISA, RBT, KFT, PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.
nukleová kyselina PCR, typizácia
Listeria spp. protilátky PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Leptospira spp. protilátky MAT
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.
Haemophilus somnus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Acranobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Anaeróbne infekcie: Clostridium spp. Fusobacterium spp. Bacteroides spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Candida spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach. Mikroskopicky.

Mastitídy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Streptococcus agalactiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Escherichia coli, Enterobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Acranobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Listeria spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Enterococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Candida spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Nákazy CNS:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Listeria monocytogenes protilátky PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Haemophilus somnus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Očné nákazy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Moraxella bovis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Acranobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Pohybový aparát:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Acranobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pasteurella multocida pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Rany, koža:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Clostridium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Bacteroides spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Dichelobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Actinobacillus lignieriensi pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Fusobacterium necrophorum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia